គំរប PLA Cup

  • Cup lid

    គំរបពែង

    ១០០% ដែលអាចបំលែងបាននិងអាចបំភាយបាននិងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលមិនបង្កអន្តរាយដល់បរិស្ថានអាចត្រូវបានបំផ្លាញទៅជាអេជអេអូនិងឧស្ម័នកាបូនិចនៅក្នុងបរិដ្ឋានជីកំប៉ុសឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេល ១៨០ ថ្ងៃ។